Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 begripsbepaling:

 1. De gebruiker: Judith Zwiers Personal Trainer: KvK nummer: 65332032.
 2. De cliënt: de persoon die zich per overeenkomst met Judith Zwiers Personal Trainer verbindt ten doel gebruik te maken van de diensten van Judith Zwiers Personal Trainer.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Judith Zwiers Personal Trainer en de cliënt.
 4. Partijen: Judith Zwiers Personal Trainer en cliënt.
 5. Online begeleiding: persoonlijke begeleiding verzorgd door Judith Zwiers Personal Trainer.
 6. Gedeelde Informatie: informatie die aan de cliënt beschikbaar wordt gesteld door Judith Zwiers Personal Trainer en de informatie die de cliënt deelt met Judith Zwiers Personal Trainer.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Judith Zwiers Personal Trainer en (mogelijke) cliënten.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënten of derden wordt door Judith Zwiers Personal Trainer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze Voorwaarden of een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Indien de Gebruiker geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst tussen Judith Zwiers Personal Trainer en de cliënt zal tot stand komen wanneer de cliënt op de knop ‘bestelling afronden en betalen’ klikt en of de overeenkomst voorziet met een handtekening.
 2. De cliënt heeft het recht de overeenkomst binnen, de wettelijk voorgeschreven zeven werkdagen, na afsluiten van de overeenkomst te ontbinden. Na deze zeven werkdagen is de overeenkomst niet meer opzegbaar.
 3. De overeenkomst heeft een duur van wat op dat moment is afgesproken. De overeenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn.

Artikel 4 Verplichtingen Judith Zwiers Personal Trainer bij uitvoering van de overeenkomst:

 1. Op Judith Zwiers Personal Trainer rust de verplichting tot het, gelet op het doel, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de overeenkomt. Judith Zwier Personal Trainer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Judith Zwiers Personal Trainer niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt:

 1. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de diensten die worden aangeboden door Judith Zwiers Personal Trainer.
 2. De cliënt vult alvorens het ontvangen van online begeleiding een intakeformulier in. Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Dit intakeformulier wordt gebruikt als grondslag voor de persoonlijke begeleiding. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een opdrachtgever, voor deelname aan de diensten van Judith Zwiers Personal Trainer, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 3. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de overeenkomst vermelde club, te worden doorgegeven.
 4. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Bedrijf kosten dient te maken om de nieuwe (persoons) gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht -aan het Lid.
 5. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
 6. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Judith Zwiers Personal Trainer via haar eigen registratie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 7. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Judith Zwiers Personal Trainer en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.

Artikel 6 Betaling:

 1. Op de diensten van Judith Zwiers Personal Trainer is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en dienen te worden betaald in euro’s. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Judith Zwiers Personal Trainer gerechtigd de prijzen te verhogen. Judith Zwiers Personal Trainer zal hierover de klant tijdig – in ieder geval 2 weken van te voren – schriftelijk informeren. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
 2. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, is de cliënt na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en derhalve over het factuurbedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
 3. De cliënt zal het gehele bedrag in één keer overmaken of in termijnen. Deze zullen via automatisch incasso gebeuren. Vanaf het moment dat de cliënt begint met het programma (7 dagen na de eerste betaling), zal na elke maand het nieuwe termijn vooraf afgeschreven worden van de rekening die cliënt bij inschrijving heeft opgegeven.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Indien Judith Zwiers Personal Trainer invorderingsmaatregelen treft tegen Client, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Client, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 8 Ontbinding overeenkomst:

 1. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. De overeenkomst is geëindigd na het verstrijken van de onder art. 3, lid 3 vermelde termijn dan wel een langere vooraf tussen partijen overeengekomen termijn.
 2. Annulering door Client dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 3. Bij annulering afspraak door Client en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de cliënt 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Client is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Judith Zwiers Personal Trainer.
 5. Een blessure die de cliënt oploopt ten tijde van de overeenkomt, is geen geldige grond voor het ontbinden van de overeenkomst. Judith Zwiers Personal Trainer is bevoegd hier een uitzondering op te maken indien de feiten en omstandigheden, in samenhang met de redelijkheid en billijkheid, hier om vragen. Dit wordt per geval bekeken. Judith Zwiers Personal Trainer mag ter beoordeling hiervan, de cliënt vragen om officiële medische verklaringen.
 6. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel na het sluiten van de overeenkomst de Gebruiker na ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 9 aansprakelijkheid:

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het online begeleiding en bijkomstige diensten, die deel uitmaken van het Judith Zwiers Personal Trainer programma, is geheel voor eigen risico van de cliënt.
 2. Judith Zwiers Personal Trainer is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website van Judith Zwiers Personal Trainer. Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van Judith Zwiers Personal Trainer. Ook is Judith Zwiers Personal Trainer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. Judith Zwiers Personal Trainer is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van Judith Zwiers Personal Trainer.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Judith Zwiers Personal Trainer beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Judith Zwiers Personal Trainer. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Judith Zwiers Personal Trainer geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Judith Zwiers Personal Trainer beperkt tot tweemaal het bedrag dat door Judith Zwiers Personal Trainer aan de Klant in rekening is gebracht.

Artikel 10 Persoonsgegevens:

 1. Judith Zwiers Personal Trainer kan persoonsgegevens van de cliënt, welke door de cliënt aan Judith Zwiers Personal Trainer ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden voor administratieve doeleinden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom:

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van Judith Zwiers Personal Trainer en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Judith Zwiers Personal Trainer verleent aan de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub- licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door Judith Zwiers Personal Trainer) recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt door Judith Zwiers Personal Trainer is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen Judith Zwiers Personal Trainer.

Artikel 12 Dienstwijziging:

 1. Judith Zwiers Personal Trainer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de diensten van Judith Zwiers Personal Trainer, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar de cliënt gecommuniceerd worden.
 2. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
 3. In geval van een wijziging van de diensten, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Judith Zwiers Personal Trainer, die zien op de te wijzigen diensten. Al ontvangen en betaalde diensten worden dus niet geretourneerd.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.